Polityka prywatności

Informacja dotycząca zasad przetwarzanie danych osobowych przez Warpol.Info Sp. z o.o.

Na potrzeby niniejszej informacji wprowadza się definicje:

Dane Osobowe – dane osobowe osób fizycznych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (dalej „RODO”),

Administrator – podmiot, który ustala sposób i cele przetwarzania Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO.

 1. Administrator w przypadku pozyskania Danych Osobowych będzie przetwarzał je zgodnie z prawem, przed wszystkim zgodnie z RODO.
 2. Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą np. osoby działające w imieniu kontrahenta w celu negocjacji, zawarcia i wykonania umowy. Bezpośrednio mogą przekazać swoje Dane Osobowe (dane służbowe) także osoby przewidziane do wzajemnych kontaktów. Dane mogą obejmować: imię , nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 3. Administrator może również pozyskiwać dane innych, niż wskazane w ust. 2 osób za pośrednictwem swojego kontrahenta, np. dane osób kontaktowych. Mają one charakter danych  służbowych i mogą obejmować: imię , nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

 

Administrator w przypadku pozyskania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (osoba Uprawniona), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 12 RODO przekazuje poniższe Informacje dla  Uprawnionych

1)  Administrator:  Warpol.Info Sp. z o.o., z siedzibą w: ul. Sąsiedzka 1g, 05-806 Sokołów, NIP 5223034286, KRS 0000567778

Dane  kontaktowe Administratora:

e-mail: rodo@wpi.com.pl

tel.: 22 350 61 30

forma tradycyjna (poczta, kurier): Warpol.Info Sp. z o.o., z siedzibą w: ul. Sąsiedzka 1g, 05-806 Sokołów,

2) Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktów gospodarczych, zawieranie i wykonywanie umów,

3) Podstawa prawna przetwarzania: Dane są przetwarzane w oparciu o:

 1. 6 ust. 1 lit. a. RODO – w oparciu o uzyskaną zgodę Uprawnionego, jeśli okaże się ona konieczna,
 2. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z zawarciem umowy i jej wykonaniem,
 3. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj. gdy zachodzi niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. komunikacja z osobami kontaktowymi) i nie zostaną naruszone interesy i podstawowe prawa osób uprawnionych.

4) Czas  przetwarzania Danych: Dane będą przetwarzane: a/ co do zasady – do momentu zrealizowania celu w jakim były zbierane, np. wykonanie umowy,   b/ przez okres jaki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących; np. przez okres 3 lub 6 lat zgodnie z przepisami k.c. dotyczącymi okresów przedawnienia, lub 5 lat w przypadku przepisów  prawa podatkowego. Dane są następnie są usuwane.

5) Odbiorcy Danych: Dane mogą być udostępnione osobom (też podmiotom gospodarczym) świadczącym usługi na rzecz Administratora (ich podwykonawcom), np. w związku z wykonywaniem usług księgowych, doradztwa prawnego, agencjom marketingowym. Administrator będzie posiadać odpowiednie porozumienie z takimi osobami, zgodnymi  z wymogami RODO.

Podmiot pozyskujący dane będzie zobowiązany do zachowania tajemnicy.

Dane mogą być ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

6) Przysługujące prawa: Uprawniony udostępniając Dane ma następujące prawa:

a/ prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych – art. 15,

b/ prawo do sprostowania danych – art. 16,

c/ prawo do usunięcia danych, „prawo do bycia zapomnianym” – art. 17,

d/ prawo do ograniczenia przetwarzania -art. 18,

e/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku marketingu bezpośredniego –  art. 21,

f/ prawo do przenoszenia danych – art. 20,

g/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Wycofać zgodę, zgłaszając sprzeciw lub realizować inne wskazane powyżej prawa można poprzez przesłanie swojego żądania :

– na  adres poczty elektronicznej Administratora: …

– drogą pocztową na adres:,

7) Charakter podania danych: Podanie ww. danych osobowych przez Uprawnionego jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy

Administrator w przypadku pozyskania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 14  ust. 1 i 2 w związku z art. 12 RODO przekazuje tym osobom (Uprawniony), poniższe informacje.

Kontrahent w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą i przekazania ich Administratorowi, może poinformować te osoby, o odbiorcach ich danych (w tym o danych Administratora) lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją  (art. 13 ust. 1 lit e) RODO).

 

Informacja

o przetwarzaniu danych osobowych osób, których dane zostały przekazane przez kontrahenta Administratora, w szczególności jako osoby przewidziane do kontaktu z Administratorem oraz  w związku z realizacją umowy.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Warpol.Info Sp. z o.o., z siedzibą w: ul. Sąsiedzka 1g, 05-806 Sokołów, NIP 5223034286, KRS 000056777
   2. Kontakt z Administratorem:
    • e-mail: rodo@wpi.com.pl
    • tel.: 22 350 61 30
    • forma tradycyjna: Info Sp. z o.o., z siedzibą w: ul. Sąsiedzka 1g, 05-806 Sokołów,
   3. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta w związku z realizacją umowy.
   4. Administrator może pozyskiwać i przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: a/ imię i nazwisko, b/  dane kontaktowe, email, telefon,
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    • zapewnienia prawidłowej realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, której stroną jest osoba, która pozyskała Pani/Pana dane,
    • jaki wynika z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, kiedy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów kontaktowych i związku z umowami realizowanymi przez Administratora,
   6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

– kontrahent Administratora,  w takim przypadku dane Pani/Pana są przekazywane i przetwarzane z uwagi na wykonywanie umów zawartych z Administratorem przez osobę, która pozyskała Pani/Pana dane, w szczególności dla celów kontaktowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności dla celów dowodowych, w związku z wykonaniem Umowy, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach kodeksu cywilnego dotyczący okresów przedawnienia roszczeń,
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  • prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania przez Użytkownika Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa